กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัลยาณี พั้วพวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

เสกสรรค์ อุดมทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2