กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทิพวรรณ เชื้อนาวัง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภญา สุพล
พนักงานราชการ