กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภญา สุพล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสนธยา เหิมหาญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5