กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนัฐพล ตั้งใจ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ