กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุภญา สุพล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสนธยา เหิมหาญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5