กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธงชัย สุมะนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ