กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธงชัย สุมะนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภีมพัฒน์ โสงขุนทด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1