กลุ่มบริหารทั่วไป

นางอารยา ส่งแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
หัวหน้างานแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นางสุภญา สุพล

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร

นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ

นายชุมพร ลีพิลา