กลุ่มบริหารทั่วไป

นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายพีรวัส ตั้งวานิชพงษ์
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสุภญา สุพล
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นายสนธยา เหิมหาญ
เจ้าหน้าที่งานระเบียบวินัยและป้องกันยาเสพติด

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน

นายชุมพร ลีพิลา
พนักงานขับรถ