กลุ่มบริหารทั่วไป

นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุภญา สุพล

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร

นายชุมพร ลีพิลา