กลุ่มบริหารทั่วไป

นางอารยา ส่งแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
หัวหน้างานแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นายนัฐพล ตั้งใจ
งานกิจการนักเรียน