กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายขัตติยพงษ์ พั้วพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเทวี มาดา
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวธนาพร ใจรักษา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร