กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายขัตติยพงษื พั้วพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเทวี มาดา