กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายขัตติยพงษื พั้วพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนัฐพล ตั้งใจ
งานกิจการนักเรียน

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
งานกิจการนักเรียน

นางเทวี มาดา