กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอดิศักดิ์ นาคคำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายภีมพัฒน์ โสงขุนทด