กลุ่มบริหารวิชาการ

นางกัลยาณี พั้วพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน