กลุ่มบริหารวิชาการ

นางกัลยาณี พั้วพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง