กลุ่มบริหารวิชาการ

นางกัลยาณี พั้วพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
ผู้ช่วยงานทะเบียนวัดผล

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข