ลูกจ้างประจำ

นายชุมพร ลีพิลา

นางสาวธนาพร ใจรักษา
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2