ลูกจ้างประจำ

นายชุมพร ลีพิลา

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธนาพร ใจรักษา
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2