ลูกจ้างประจำ

นายชุมพร ลีพิลา

นางสาวธนาพร ใจรักษา
ครูธุรการ