กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายขัตติยพงษื พั้วพวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ