กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารยา ส่งแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0