กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพีรวัส ตั้งวานิชพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4