กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ นาคคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภารัตน์ ขจรนาม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6