กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรอนงค์ ใจรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ นาคคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์ ขจรนาม
พนักงานราชการ