กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3