กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.1