กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร เสสจำเริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.1

นายภาณุวัฒน์ เวียงสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2