กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1