กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
ครูผู้ช่วย