คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา