ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ วิชาหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2283555
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2561