ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง ร.ร.ใหญ่-63 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 33827
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม63 33821
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 113.68 KB 33819
คำสั่ง-ป.ป.ช.น้อย Word Document ขนาดไฟล์ 77.49 KB 33820
ข้อมูลการให้บริการของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 33822
ข้อมูลการร้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 6.05 KB 33822
SARโรงเรียน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.57 KB 33839
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 34054
(SAR บทที่ 4) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 34042
(SAR บทที่ 3) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 34050
(SAR บทที่ 2) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.35 KB 34054
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 34048
(SAR บทที่ 1) รายงานประจําปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 34058