วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /อัตลักษณ์สถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“คุณธรรมจริยธรรมนำวิชาการ สานพลังประชารัฐ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์สถานศึกษา
“มารยาทดี มีจิตอาสา ”
เอกลักษณ์ สะอาด น่าอยู่ ภูมิทัศน์สวย
ค่านิยม
1. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติกัน
2. กระตือรือร้นให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ
3. ไปลา มาไหว้ แต่งกายสุภาพ
4. ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“คุณธรรมจริยธรรมนำวิชาการ สานพลังประชารัฐ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”