วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
        ภายในปี  2560  โรงเรียนภูพระวิทยาคมเป็นโรงเรียนน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  นักเรียน  มีความรู้  คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง