ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559
28 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 เข้าค่ายคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้กำหนดการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 กำหนดการสอบปลายภาค
01 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
09 พ.ย. 59 อบรมโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
08 ธ.ค. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดบึงกาฬ
15 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา สพม.30
การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา สพม.30 ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559
30 ธ.ค. 59 ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
31 ก.ค. 60 ถึง 01 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
10 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน
21 ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
30 ก.ย. 60 ถึง 02 ก.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
10 ธ.ค. 60 ถึง 16 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา “โซนหุบเขา” ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
09 ก.พ. 61 อบรมโครงการคุณะรรม จริยธรรม
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6