ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559
28 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 เข้าค่ายคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้กำหนดการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 กำหนดการสอบปลายภาค
01 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
09 พ.ย. 59 อบรมโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
08 ธ.ค. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดบึงกาฬ
15 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา สพม.30
การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา สพม.30 ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559
30 ธ.ค. 59 ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
31 ก.ค. 60 ถึง 01 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
10 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน
21 ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
30 ก.ย. 60 ถึง 02 ก.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ