ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 550000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :